Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën, en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; Nevens een bericht der voornaamste logementen, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen

facsimile 1773