Bergum van Nieuwenhuysen, J.J. van & P. Langendyk

Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend / Mitsgaders overeenkomsten en handelignen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan

Informatie over dit boek: